GE EN

სინთეზატორი

ფილტრი
ბრენდები
სტატუსი
ფასი
CASIO CTK-240H2 ელექტრო კლავიატურა სინთეზატორი CASIO CTK-240H2 285 J CASIO SA-47AH2 მინი კლავიატურა სინთეზატორი CASIO SA-47AH2 99 J CASIO LK-135K2 ელექტრო კლავიატურა სინთეზატორი CASIO LK-135 425 J CASIO LK-280K2 ელექტრო კლავიატურა სინთეზატორი CASIO LK-280K2 695 J CASIO LK-265K2 ელექტრო კლავიატურა სინთეზატორი CASIO LK-265 475 J CASIO CTK-3400SKK2 ელექტრო კლავიატურა ადაპტერით სინთეზატორი CASIO CTK-3400SK 599 J CASIO WK-6600K2 ელექტრო კლავიატურა სინთეზატორი CASIO WK-6600 1265 J CASIO SA-76AH2 მინი კლავიატურა სინთეზატორი CASIO SA-76AH2 135 J Casio CT-X800C7 სინთეზატორი სინთეზატორი Casio CT-X800C7 790 J CASIO AT-5K2 ელექტრო კლავიატურა სინთეზატორი CASIO AT-5K2 1299 J CASIO CTK-6250K2 სინთეზატორი ადაპტერით სინთეზატორი Casio CTK-6250 857 J CASIO CTK-4400K2 ელექტრო კლავიატურა სინთეზატორი CASIO CTK-4400K2 670 J CASIO MZ-X300K2 ელექტრო კლავიატურა სინთეზატორი Casio MZ-X300 Arranger Keyboard 2399 J CASIO MZ-X500K2 ელექტრო კლავიატურა სინთეზატორი Casio MZ-X500 Arranger Keyboard 2789 J CASIO SA-77AH2 მინი კლავიატურა სინთეზატორი CASIO SA-77AH2 135 J KURZWEIL KP200 სინთეზატორი სინთეზატორი KURZWEIL KP200 1257 J Casio CT-X3000C2 სინთეზატორი სინთეზატორი Casio CT-X3000C2 960 J Casio CT-X5000C2 სინთეზატორი სინთეზატორი Casio CT-X5000C2 1590 J CASIO CTK-3200K2 ელექტრო კლავიატურა სინთეზატორი CASIO CTK-3200K2 549 J CASIO LK-120K2 ელექტრო კლავიატურა სინთეზატორი CASIO LK-120K2 349 J CASIO LK-240K2 ელექტრო კლავიატურა სინთეზატორი CASIO LK-240K2 398 J CASIO LK-300TV-PC2 ელექტრო კლავიატურა სინთეზატორი CASIO LK-300TV-PC2 555 J Roland E 09 Interactive Keyboard კლავიშიანი ინსტრუმენტი სინთეზატორი Roland E 09 Interactive Keyboard 1450 J Roland Juno Stage სინთეზატორი სინთეზატორი Roland Juno Stage 2290 J KORG MICROSTATION MW1 სინთეზატორი სინთეზატორი KORG MICROSTATION MW1 1160 J KORG MICROARRANGER MAR-1 სინთეზატორი სინთეზატორი KORG MICROARRANGER MAR-1 1240 J CASIO CTK-6200K2 სინთეზატორი სინთეზატორი CASIO CTK-6200 897 J CASIO CTK-7200K2 სინთეზატორი ადაპტერით სინთეზატორი CASIO CTK-7200 995 J CASIO WK-7600K2 ელექტრო კლავიატურა სინთეზატორი CASIO WK-7600 1599 J CASIO XW-G1K2 ელექტრო კლავიატურა სინთეზატორი CASIO XW-G1 1230 J